9000-ty-10000-ty-moi-phien-giao-dich-tien-dau-do-vao-thi-truong-chung-khoan2