hdbank-len-san-tai-san-cua-ba-nguyen-thi-phuong-thao-nu-ty-phu-do-la-dau-tien-cua-viet-nam