Luật chứng khoán sửa đổi giảm rủi ro cho nhà đầu tư?

Ảnh: Bộ Tài chính.

Với những quy định mới của Luật chứng khoán sửa đổi, chất lượng doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ được nâng cao…

Theo thông tin được cập nhật trên website của Bộ Tài chính,  Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, an toàn, bền vững của thị trường chứng khoán.

Luật Chứng khoán mới được ban hành góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, phù hợp với sự phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung trong tình hình mới. Qua đó, đảm bảo thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán đã được mở rộng, bao quát toàn diện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và các hoạt động khác được quy định tại Luật này.

Ngoài ra, Luật chứng khoán sửa đổi quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán và quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc quy định tại Luật Chứng khoán các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cũng như xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong việc thực hiện các biện pháp mang tính phòng ngừa cũng như kịp thời khắc phục, xử lý các sự cố, biến động bất thường của thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán.

Luật Chứng khoán đã chuẩn hóa điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán phù hợp cho từng loại chứng khoán; sửa đổi, tách quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Luật Chứng khoán hiện hành thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để phù hợp với tính chất của từng đợt chào bán; đồng thời, quy định điều kiện chặt chẽ hơn trong trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phù hợp với thông lệ quốc tế; bổ sung quy định nhằm gắn chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Với những quy định như vậy, chất lượng doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới sẽ được nâng cao hơn, qua đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Nguồn Bộ Tài chính

Theo NCĐT