Bộ KH&ĐT lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bộ hồ sơ hoàn chỉnh đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo FBNC