Phóng sự : Chung cư lập các quy định riêng, không chấp hành các quy định của Nhà nước

Phóng sự: Chung cư lập các quy định riêng, không chấp hành các quy định của Nhà nước.