Giới thiệu Tạp chí Kinh Tế Tập Đoàn

Tạp chí Kinh Tế Tập Đoàn

Chào mừng đến với Tạp chí Kinh Tế Tập Đoàn, cơ quan trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam – Viện Quản trị Doanh nghiệp.