10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Cổ phiếu

THG, PXS, CAV, BCC, VID, MAC, HLD, SSI, CDP và NT2 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền…

* Ngày 19/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/10/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/10/2017.

* Ngày 19/10/2017, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/10/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) thanh toán nốt cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/10/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/10/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (mã VDP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017.

Theo VnEconomy