Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Cổ phiếu

PNJ, IDV, PVC, COM, CMV, SBA, HMS, CDN, DVC, CBS, SGC, DOC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2018.

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/1/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 20/1/2018.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí – CTCP (PVC): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2017.

CTCP Vật tư xăng dầu (COM): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán cuối tháng 12/2017.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV): Ngày 12/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2017.

CTCP Sông Ba (SBA): Ngày 29/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 31/1/2018.

CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2017.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2017.

CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC – UpCOM): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2018.

CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS – UpCOM): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức niên độ 2016-2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/1/2018. Đồng thời Mía đường Cao Bằng cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2016-2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%.

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC): Ngày 5/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/1/2017.

CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOC – UpCOM): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 18/1/2018. Đồng thời DOC cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển hơn 3,58 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và điều chỉnh tăng kế hoạch cổ tức năm 2017 lên thành 7,5%.

Theo Cafef